להתחברות

שמיטה ישראלית: בעד ונגד | מקורות

מקור המוסר בצלם אלקים | הראי"ה קוק

טקסט

איגרות ראי"ה א, עמ' מה:

אין אנו מצטערים אם תוכל איזו תכונה של צדק חברותי להיבנות בלא שום ניצוץ של הכרה א־להית, מפני שאנו יודעים שעצם שאיפת הצדק, באיזו צורה שתהיה, היא בעצמה ההשפעה הא־להית היותר מאירה.