להתחברות

איזה שדה אנו שומטים היום? | מקורות

מכילתא דר' ישמעאל , פרשה כ'

דבר אחר והשביעית תשמטנה ונטשתה, מפני מה אמרה תורה, לא שיאכלו אותה
עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים, תלמוד לומר והשביעית תשמטנה –
ונטשתה, מגיד, שפורץ בה פרצות אלא שגדרו חכמים מפני תקון העולם.
ואכלו אביוני עמך. כתוב אחד אומר ואכלו אביוני עמך, וכתוב אחד אומר (ויקרא
כה ו) לך ולעבדך ולאמתך, כיצד יתקיימו שני מקראות הללו, כשהפירות מרובין
הכל אוכלין, כשהפירות מעוטין, לך ולעבדך ולאמתך; רבי יהודה בן בתירא אומר,
עד שלא הגיע שעת הביעור, מבערין אותה עניים ועשירים, הגיעה שעת הביעור,
מבערין אותה עניים ולא עשירים.
ואכלו אביני עמך אין לי אלא עני עשיר מנין ת"ל והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.
אם כן למה נאמר אביני עמך ? רובה לעניים.
ויתרם תאכל חית השדה וכי שלא בטובתך אין חית השדה אוכלת מה ת"ל ויתרם תאכל חית השדה?
כל זמן שחיה אוכלת מן השדה אתה אוכל מתוך הבית כלה מן השדה כלה מן הבית.